Staré Hrady
OBECStaré HradyOFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva obce Staré Hrady

J e d n a c í   ř á d
Zastupitelstva obce Staré Hrady  
 
Zastupitelstvo obce Staré Hrady se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.
 
Čl. 1 Úvodní ustanovení
 
Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolávání, průběh zasedání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky. 
 
Čl. 2 Pravomoci zastupitelstva obce
 
Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a v § 85 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Čl. 3 Příprava zasedání zastupitelstva obce
 
Přípravu zasedání zastupitelstva obce organizuje starosta obce, nebo jeho zástupce. Odkaz na pozvánku obdrží členové zastupitelstva obce v den zveřejnění na úřední desce obce. Podklady k projednávaným bodům  jsou doručovány členům zastupitelstva obce v elektronické podobě, a to nejpozději pět dnů před svolaným zasedáním. V případě, že není možné provést doručení v elektronické podobě, jsou tyto materiály doručeny v listinné podobě. Lhůta pro jejich doručení platí obdobně. V případě rozsáhlých podkladů (např. stavební projekty), kdy by jejich vyhotovení ve větším počtu kopií bylo finančně náročné budou ty materiály členům zastupitelstva k nahlédnutí. O tomto musí být členové zastupitelstva informování nejméně 10 dnů před plánovaným zasedáním. 
 
 
Čl. 4 Svolání a řízení jednání zastupitelstva obce
 
Zasedání zastupitelstva obce svolává zpravidla starosta obce, nebo jeho zástupce. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva, požádá–li o to alespoň jedna třetina zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. 
 
Čl. 5 Jednání zastupitelstva obce
 
5.1. Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 
5.2. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání (§ 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.). 
 
5.3. V zahajovací části konstatuje předsedající počet přítomných členů zastupitelstva obce, dá schválit program jednání, dva ověřovatele zápisu, členy návrhové komise a určí zapisovatele. Vyžaduje-li to situace, nechá schválit volební komisi.
 
5.4. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta,  místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. (§ 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.). Záznamy o hlasováních k projednávaným bodům zasedání se vedou jmenovitě. Tyto záznamy jsou součástí zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce.
 
5.5. Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva obce písemně nebo zvednutím ruky a slovo jim musí být uděleno. Před hlasováním o jednotlivých projednávaných bodech jednání se mohou k těmto vyjádřit i zúčastnění občané Vyjadřovat se k projednávaným věcem na zasedání zastupitelstva obce má právo každý občan starší 18 let hlášený v obci k trvalému pobytu a každý vlastník nemovitosti v katastru obce.
Žádný z přítomných nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka, jemuž bylo uděleno slovo. Nemluví-li řečník k projednávané věci, může mu předsedající odejmout slovo. Jestliže někdo ruší zasedání, může být předsedajícím vykázán ze zasedací síně.
5.7. O protinávrhu vzneseném členem zastupitelstva obce dává předsedající hlasovat jako první.
 
 
 
Čl. 6 Příprava usnesení zastupitelstva obce
 
 
6.1. Návrh na usnesení pro jednání zastupitelstva připravuje obecní úřad.
  
6.2. Návrhy na změny usnesení a doplnění návrhu usnesení dávají členové zastupitelstva obce v rámci projednávání jednotlivých bodů programu.
 
6.3. Usnesení musí být formulováno stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Vypracováním návrhu na usnesení může předsedající pověřit návrhovou komisi.
 
6.4. Usnesení zastupitelstva obce podepisuje starosta obce spolu s místostarostkou. Usnesení zastupitelstva obce musí být zveřejněno na úřední desce obecního úřadu nejméně po dobu 15 dnů.
 
 
 
Čl. 7 Přijímání usnesení a hlasování
 
 
7.1. K jednotlivým bodům programu jednání zastupitelstva obce připraví a předkládá návrhy na usnesení:
- starosta
- návrhová komise složená pro každé zasedání ze členů zastupitelstva obce
- jednotliví členové zastupitelstva obce
 
7.2. Budou-li navrženy změny nebo pozměňující návrhy, které návrhová komise nezapracovala do svého návrhu, dá předsedající hlasovat nejdříve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu na usnesení.
 
7.3. O přijetí usnesení rozhodují pouze členové zastupitelstva obce hlasováním. Hlasuje se zdvižením ruky. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva usnesení.
 
7.4. Usnesení zastupitelstva obce se vyhotovuje do 10 dnů.
 
7.5. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 
7.6. V případě, že je předloženo více návrhů na usnesení, hlasuje zastupitelstvo obce o těchto návrzích postupně. Je-li uplatněn protinávrh, hlasuje se nejdříve o protinávrhu. Schválením jednoho návrhu nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva obce se považují ostatní návrhy za nepřijaté.
 
7.7. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve zástupce volebních stran, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení. Zasedání zastupitelstva obce se na nezbytnou dobu přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, obnoví předsedající činnost přerušeného zasedání zastupitelstva obce, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li ani upravený návrh potřebnou většinu hlasů, prohlásí předsedající návrh za zamítnutý.
 
7.8. Nepřijme-li zastupitelstvo obce k projednávaným jednotlivým bodům žádné navržené usnesení, vypracuje návrhová komise nový návrh usnesení.
 
7.9. Hlasování se provede veřejně. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro předložený návrh nebo protinávrh, nebo se lze hlasování zdržet.
 
 
 
Čl. 8 Kontrola usnesení
 
8.1. Na každém zasedán zastupitelstva obce seznámí předsedající jakým způsobem bylo splněno usnesení z minulého jednání. O výsledku plnění se nehlasuje ale bere se pouze na vědomí. Případné námitky proti způsobu plnění mohou vznést jen členové zastupitelstva obce. 
 
8.2. O přijetí námitky dává předsedající hlasovat. Schválí-li zastupitelstvo obce námitku, musí být zahrnuta do návrhu usnesení tohoto jednání zastupitelstva obce. 
 
 
Čl. 9 Dotazy a připomínky  
 
 
9.1. Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu obce, na výbory a vedoucí organizačních složek obce, statutární orgány příspěvkových organizací, které obce zřídila nebo zástupce obce v orgánech právnických osob, které obec založila a požadovat od nich odpověď. 
 
9.2. V případě, že dotaz člena zastupitelstva obce se týká obecního úřadu, odpoví přítomný starosta na dotaz na témže zasedání. V případě, že není schopen dotaz či připomínku vysvětlit ihned, odpoví písemně, nejdéle však do 30 dnů. 
 
 
 
Tento jednací řád byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2010 a nabývá účinnosti dne 1.1.2011.
  
 
 
 
 
                ………………………….                                                        …………………………….
                           starosta                                                                             místostarosta
 
 
 
 
 
 
Zodpovídá: starosta

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 63
TÝDEN: 594
CELKEM: 641164

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, pátek 30. 9. 2022
oblačno 16 °C 8 °C
oblačno, jihovýchodní větřík
vítrJV, 2m/s
tlak1012hPa
vlhkost48%

Sociální sítě

 

Facebook

  • 1. ZMÍNKA
  • ZÁMEK
  • SLOUP
  • OBYVATEL